Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego TERM24

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Użyte w Regulaminie pojęcia posiadają następujące znaczenie:

a)       Sprzedający - „Term24 Sp. z o.o. , ul. Bydgoska 79, 86-032 Niemcz, NIP:953-271-31-71, REGON: 367330150" prowadzący sklep internetowy pod nazwą "TERM24"

b)      Klient - pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zarejestrowała się w Sklepie, zaakceptowała Regulamin i dokonuje Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego.

c)       Sklep Internetowy (Sklep)- platforma internetowa, której administratorem jest Sprzedający, dostępna w domenie www.term24.pl, za pośrednictwem której Klient może zakupić od Sprzedającego Towary oraz skorzystać z oferowanych za jego pośrednictwem usług.

d)      Rejestracja – procedura zakładania Konta przez Klienta.

e)       Konto - zgłoszony przez Klienta i zapamiętany w systemie Sklepu Internetowego zbiór zasobów, w którym zapisane są dane Klienta oraz informacje o realizowanych umowach.

f)        Towary – produkty prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, które Klient może wybrać celem sporządzenia i wysłania Zamówienia, a następnie kupić je po zaoferowaniu ich przez Sprzedawcę.

g)       Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, mające postać formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej Sklepu Internetowego, stanowiące ofertę złożoną Sprzedającemu co do zawarcia umowy sprzedaży na wskazane Towary.

h)      Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Regulamin określa zasady i warunki zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego w domenie www.term24.pl.

3. Klienci mają możliwość zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezależnie od tego czy dokonali rejestracji i założyli Konto. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów.

4. Sprzedaż odbywa się na podstawie Regulaminu, w brzmieniu obowiązującym w momencie złożenia Zamówienia. Regulamin jest dostępny w każdym czasie na stronie internetowej Sklepu.

5. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.

6. Prawa wyłączne do treści udostępnianych na stronie Sklepu, w szczególności prawa autorskie, nazwa (znak produktowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych, podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedającemu lub podmiotom, z którymi zawarł stosowne umowy.

7. Zdjęcia, prezentacje oraz ewentualne filmy na temat towarów umieszczane są w Sklepie w celach przykładowych, służą prezentacji konkretnie wskazanego asortymentu i mają jedynie charakter poglądowy.

§ 2

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając Zamówienie lub dokonując Rejestracji Klient potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego brzmienie bez zastrzeżeń.

2. Podczas Rejestracji lub składania Zamówień Klient ma obowiązek podać informacje aktualne i zgodne z prawdą, w szczególności dane adresowe, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej (e–mail), pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego. Za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy sprzedaży będące wynikiem podania przez Klienta informacji nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wiążących go postanowień Regulaminu.

§ 3

PROCES REJESTRACJI

1. Założenie Konta następuje poprzez Rejestrację, tj. zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie serwisu Sklepu Internetowego www.term24.pl, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza.

2. Klientowi nie wolno udostępniać innym osobom swojego Konta, w tym ujawniać hasła służącego dostępowi do Konta. O przejęciu Konta przez osoby trzecie i okolicznościach tego zdarzenia Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedającego

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Konta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do Konta.

§ 4

PROCES SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem elektronicznego formularza, dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

2. Klient, który posiada Konto składa Zamówienia poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu Internetowego, dodanie Towaru do koszyka, zweryfikowanie pełności i poprawności danych, potwierdzenie woli złożenia Zamówienia oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane komunikaty.

3. Dokonanie Zamówienia bez Rejestracji odbywa się poprzez dodanie Towaru do koszyka, wypełnienie elektronicznego formularza poprzez podanie wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane komunikaty.

4. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi ofertę złożoną Sprzedającemu co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po wysłaniu Zamówienia Klient, na podany adres e-mail, otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty i podsumowanie złożonego zamówienia (Potwierdzenie Zamówienia) i w tym momencie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Brak otrzymania Potwierdzenia Zamówienia przez Klienta oznacza, że Zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji, a umowa sprzedaży nie doszła do skutku.

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

§ 5

DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

1. Cena zamieszczona na stronie Sklepu Internetowego przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta Potwierdzenia Zamówienia. Cena obejmuje wszelkie obciążenia publicznoprawne - podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa.

2. Cena nie obejmuje kosztów transportu i dostawy Towarów, których wysokość wskazywana jest odrębnie. Koszty dostawy wysyłki naliczane automatycznie podczas składania zamówienia mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie po późniejszej weryfikacji przez Sklep.

3. Jeżeli Klient zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę Sprzedający poinformuje Klienta o tym fakcie. Obciążenie Klienta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Klienta.

4. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:

a)       gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedawca powierzył dostawę zamówionego Towaru (płatność za pobraniem);

b)       przelewem bankowym przed dostawą na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze: xxxxx (przedpłata).

c)       przelewem za pośrednictwem PayU/Przelewy24.

5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian.

§ 6

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Po otrzymaniu przez Klienta Potwierdzenia Zamówienia, rozpoczyna się proces realizacji umowy sprzedaży przez Sprzedającego.

2. Termin realizacji umowy sprzedaży jest zależny między innymi od dostępności Towaru oraz wybranego przez Klienta sposobu płatności:

a)       w przypadku wyboru opcji „przedpłaty” lub PayU realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar oraz za dostawę,

b)      w przypadku wyboru opcji „płatność za pobraniem” realizacja zamówienia następuje niezwłocznie od Potwierdzenia Zamówienia;

3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że zarezerwowany lub zamówiony towar będzie dostępny, a podane dane personalne i adresowe prawidłowe.

4. W przypadku wyboru Towarów tymczasowo niedostępnych lub produkowanych na spersonalizowane zamówienie Klienta - termin realizacji zamówienia podawany na stronie Sklepu jest szacowany i może ulec zmianie. W przypadku niedostępności danego towaru, Klient zostanie poinformowany o anulowaniu zamówienia z powodu braku towaru lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej jego realizacji.

5. Sklep ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy) bez informowania o tym Klienta.
Klient jest zobowiązany do osobistego odbioru towaru od pracownika firmy kurierskiej. W przypadku rezygnacji z odbioru towaru, Klient zobowiązany jest do pokrycia powstałych dodatkowych kosztów transportu.

6. Klient powinien sprawdzić zamówiony towar w momencie odbioru od przewoźnika. W przypadku stwierdzenia w szczególności:

a) uszkodzenia mechanicznego przesyłki lub jej zawartości,

b) niekompletności przesyłki,

c) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem zamówienia,

- należy niezwłocznie sporządzić i podpisać przy kurierze dostępny u niego protokół reklamacji i zgłosić Sprzedawcy reklamację.

 

7. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności zamawianych towarów w magazynie www.term24.pl lub w magazynach naszych dostawców.

Dla większości sprzedawanych przez nas towarów wynosi on od 1 dnia roboczego (gdy produkt jest dostępny na miejscu) do 10 dni roboczych.

Na produkty, które są droższe i rzadko sprzedawane trzeba poczekać dłużej.

Maksymalny czas realizacji zamówienia (czyli czas od momentu potwierdzenia do momentu wysyłki towaru) wynosi 30 dni roboczych.

W przypadku płatności przelewem, termin realizacji wydłuża się o czas zaksięgowania wpłaty.


a) Wysyłka kurierska

W momencie nadania przesyłki informujemy mailowo Klienta o jej numerze przewozowym, na podstawie którego może on sprawdzić status przesyłki.
Przesyłki kurierskie dostarczane są do Klienta w ciągu 1-2 dni roboczych.
 

b) Transport własny www.term24.pl

Termin dostawy naszym transportem jest indywidualnie konsultowany z Klientem.

c) Oznaczenia dostępności produktów

* w magazynie - produkt dostępny od ręki lub na magazynie dostawców.

* na zamówienie - produkt sprowadzany na życzenie Klienta. Czas realizacji ustalany indywidualnie na podstawie dostępności produktów. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych.

Skontaktuj się z nami, aby sprawdzić dostępność produktu:

e-mail: kontakt@term24.pl

tel: +48 509 918 210

 

§ 7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu (14) dni licząc od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru. 

2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: Term24 Sp. z o.o. , ul. Bydgoska 79, 86-032 Niemcz,  lub drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedającego:  kontakt@term24.pl. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dołączony jest do towaru lub dostępny u sprzedawcy. 

3. W przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia Klient zakupił więcej niż jeden Towar odstąpienie dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Klienta Towarów, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Towar sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet odstąpienie możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawu lub pakietu.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, zgodnie z ust. 1, umowa jest uważana za niezawartą.

5. Towar powinien być zwrócony Sprzedającemu niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na adres: Term24 Sp. z o.o., ul. Bydgoska 79, 86-032 Niemcz

6. Klient powinien zwrócić Towar w niezmienionym stanie tj. w szczególności bez mechanicznych uszkodzeń, z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, wraz z dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży.

7. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Koszt odpowiedniego opakowania, zabezpieczenia i odesłania Towaru ponosi Klient.

8. Klient ponosi odpowiedzialność za zniszczenie, uszkodzenie lub zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. W przypadku przekroczenia terminów odstąpienia od umowy określonych w niniejszym artykule Sprzedający odeśle Klientowi zwrócony Towar na jego koszt.

10. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokonuje zwrotu uiszczonej przez Klienta należności za Towar w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Towar.

11. Prawo odstąpienia od umowy nie obejmuje sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 8

REKLAMACJA

1. Klient może złożyć reklamację wobec Sprzedającego, w szczególności w przypadku wad Towaru, a także jeżeli działania Sprzedającego przewidziane w niniejszym Regulaminie są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Reklamacja może zostać złożona na piśmie bądź na adres poczty elektronicznej Sprzedającego: kontakt@term24.pl i powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko/ nazwę klienta, adres, adres e-mail klienta, datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację, opis ujawnionej wady Towaru oraz wskazanie oczekiwanego sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.

3. Rozparzenie reklamacji następuje w terminie czternastu (14) dni, licząc od chwili otrzymania prawidłowego zgłoszenia reklamacji od Klienta, a gdy do oceny reklamacji niezbędny jest reklamowany Towar – od dnia zbadania Towaru.

4. Obowiązek dostarczenia Towaru Sprzedającemu do badania spoczywa na Kliencie. Sprzedający nie przyjmuje Towarów odsyłanych za pobraniem. Jeżeli z okoliczności wynika, że do dostarczenia Towaru Sprzedającemu dojść nie może, Klient zobowiązany jest udostępnić Towar Sprzedającemu w miejscu w którym Towar się znajduje.

5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail lub adres poczty tradycyjnej.

6. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady rzeczy jest w relacjach z przedsiębiorcami wyłączona.

§ 9 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Michał Ignatowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Term24 Sp. z o.o., 
NIP: 953-271-31-71 (ul. Bydgoska 79, 86-032 Niemcz), prowadzący serwis internetowy www.term24.pl.

2. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i ich ochrony zawarte są w Polityce Prywatności i Plików Cookies, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu. Klient ma możliwość zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na stronach Sklepu Internetowego (na przykład przy zakładaniu Konta, składaniu Zamówienia lub w Polityce Prywatności i Plików Cookies).

 

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

2. Z chwilą pierwszego logowania do Sklepu Internetowego w związku z zakładaniem Konta pomiędzy Klientem a Sprzedającym dochodzi do zawarcia umowy na czas nieokreślony.

3. Umowa może zostać rozwiązana przez Klienta w każdym czasie poprzez oświadczenie złożone drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@term24.pl bądź pisemną na adres Sprzedającego. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, jednakże nie wcześniej niż do czasu definitywnego rozliczenia, w tym dokonania zapłaty na rzecz Sprzedającego w związku ze złożonymi Zamówieniami.

4. Umowa może zostać rozwiązana przez Sprzedającego za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia a w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu w trybie natychmiastowym.

5. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedający poinformuje o tym Klientów na stronie Sklepu Internetowego. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia wskazanego w jego zmianie, nie szybszym jednak niż 7 dni od dnia jego ogłoszenia na stronie Sklepu Internetowego przez Sprzedającego. Zmiany Regulaminu nie dotyczą umów realizowanych na podstawie Zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmian. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego.

6. W zakresie zagadnień nie ujętych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd powszechny zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

pixel